Sklonište za žrtve nasilja u obitelji

Sklonište za žrtve nasilja u obitelji

Sigurna kuća ‘’Josipov dom’’ djeluje od 2021. godine i osigurava smještaj i psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u obitelji. Nalazi se na tajnoj lokaciji. U nju može biti smješteno 8 osoba. Smještajem, koji traje do 6 mjeseci, iznimno godinu dana, pružaju se usluge: stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, zaposlenju, predškolskom i školskom odgoju djece, psihosocijalnog tretmana radi prorađivanja traumatičnih iskustava te osamostaljivanja.

Naš stručni tim

Voditeljica Kuće, socijalna radnica, psihologinja i vanjski suradnik: pravnik

Stručni tim djeluje interdisciplinarno, nadopunjujući se i stvarajući okvir rada Kuće.

Kontakti

Sigurna kuća Dubrovačko-neretvanske županije  091 605 4668

E-mail info@sigurnakuca-dnz.hr;  pomoc@sigurnakuca-dnz.hr 


Kako postupati u slučaju Nasilja u obitelji? 

Utvrđene su jasne nadležnosti za postupanje u slučaju nasilja u obitelji te možemo odvojiti tijela kojima se slučaj prijavljuje, tijelo koje postupa po slučaju te tijelo koje pruža smještaj. Caritas Dubrovačke biskupije sa svojim Skloništem za žrtve nasilja u obitelji pripada trećoj kategoriji- pružatelja usluge privremenog smještaja za žrtve nasilja u obitelji.

1. Prijava nasilja

Prijava nasilja nadležnoj policijskoj upravi, policiji na broj 192, koja dalje upućuje na postupanje u Centru za socijalnu skrb. 

2. Postupanje po prijavi

Po uvidu u situaciju Centra za socijalnu skrb i dogovoru s korisnicom, moguće je ostvariti socijalnu uslugu privremenog smještaja u hitnim situacijama - smještaj u Sigurnu kuću. Temeljni kriterij za smještaj je postojanje tjelesnog, seksualnog, psihičkog, ekonomskog ili drugog oblika nasilja.

3. Smještaj u Sklonište

Caritas Dubrovačke biskupije je pružatelj socijalne usluge privremenog smještaja žrtava nasilja u obitelji prema Zakonu o socijalnoj skrbi. U našem Skloništu Josipov dom pružamo pomoć žrtvama nasilja.

© 2021-2022 Caritas Dubrovačke biskupije